Nabídku environmentálních programů pro ZŠ ve školním roce 2019/2020 najdete zde

Podrobné informace o nabízených programech:

Název vzdělávacího ekologického programu „Procházky po Jindrově naučné stezce“
Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu vzdělávací oblast 5.4. Člověk a jeho svět, 5.6. Člověk a příroda, průřezové téma 6.5. Environmentální výchova
Věková skupina Děti z 1. – 9. třídy ZŠ
Délka programu 4 hodiny
Doba realizace programu Květen, červen, září, říjen
Místo realizace programu Jindrova naučná stezka (J. Hradec – Jindřiš)
Vzdělávací obory / předměty 5.4.1. Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, 5.6.3. Přírodopis
Odborný garant RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Panely naučné stezky – seznámení dětí s obsahem 6 panelů na trase naučné stezky.
 • Příroda v okolí Jindřichova Hradce – seznámení a pobyt dětí v přírodě v bezprostředním okolí jejich bydliště
 • Vysvětlení základních pojmů – biotop, mokřad, niva, meandry potoka, potravní řetězce, aerenchym , predátor apod.
 • Olše lepkavá – bližší seznámení dětí s tímto zástupcem mokřadních rostlin, vysvětlení významu a schopnosti přežití v zamokřeném terénu
 • Rostliny na stezce – poznávání rostlin a určování jejich biotopů
 • Živočichové na stezce – poznávání živočichů a určování jejich biotopů
 • Protipovodňová opatření přírody – seznámení s funkcí mokřadů, nivy, meandrů potoka apod. přímo v terénu

 

Metody:

 • Pobyt a práce dětí v terénu
 • Řešení připravených úkolů s využitím pracovních listů a obrázků
 • Tématické pohybové hry
 • Diskuse s dětmi, práce s jejich vlastními zkušenostmi, nápady a názory
 • Odměny pro děti ve formě tématických omalovánek, testů a publikací, které mohou využít ve škole nebo doma

 

Cíl naučného programu:

 • Seznámení s přírodou v blízkosti Jindřichova Hradce
 • Práce dětí ve skupinách
 • Snaha o zapojení fantazie dětí, důraz na jejich zkušenosti a schopnost samostatného přemýšlení
 • Kvalitní, zábavný a smysluplný prožitek času v přírodě

 

Materiály / technické pomůcky

 

 

Zpracované pracovní listy, zafoliované obrázky, omalovánky jako odměna, testy pro starší děti

Název vzdělávacího ekologického programu

„LES“

Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu

Vzdělávací oblast 5.4. Člověk a jeho svět, 5.6. Člověk a příroda, průřezové téma 6.5. Environmentální výchova

Věková skupina

Děti z 1. – 9. třídy ZŠ

Délka programu

2 – 3 hodiny (podle věku)

Doba realizace programu

Květen, červen, září, říjen

Místo realizace programu

Lesy v okolí Jindřichova Hradce

Vzdělávací obory / předměty

5.4.1. Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, 5.6.3. Přírodopis

Odborný garant

RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Les – význam lesa, co lesu škodí, čím mu můžeme pomáhat
 • Stromy – praktické seznámení s běžnými druhy stromů v našem lese, určování podle klíče
 • Pařez – co všechno se můžeme dozvědět při prohlídce pařezu
 • Lesní patra – parto kořenů, mechů, bylinné, keřové a stromové
 • Přirozenost lesa – posouzení lesa kolem nás
 • Ptáci – poznávání běžných druhů ptáků
 • Rostliny a živočichové lesa, houby, lesní plody – poznávání
 • Mravenci – podrobnější seznámení s mravenci lesními a jejich způsobem života
 • Kde chci žít – zamyšlení nad kvalitou životního prostředí

 

 

Metody:

 • Pobyt a práce dětí v terénu
 • Řešení připravených úkolů s využitím pracovních listů a obrázků
 • Tématické pohybové hry
 • Diskuse s dětmi, práce s jejich vlastními zkušenostmi, nápady a názory
 • Odměny pro děti ve formě tématických omalovánek a publikací, které mohou využít ve škole nebo doma

 

 

Cíl naučného programu:

 • Seznámení s biotopem lesa
 • Práce dětí ve skupinách
 • Snaha o zapojení fantazie dětí, důraz na jejich zkušenosti a schopnost samostatného přemýšlení
 • Kvalitní, zábavný a smysluplný prožitek času v přírodě

Materiály / technické pomůcky

 

 

Zpracované pracovní listy, zafoliované obrázky, knížečka o mravencích, omalovánky jako odměna

Název vzdělávacího ekologického programu

„POLE, LOUKA“

Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu

Vzdělávací oblast 5.4. Člověk a jeho svět, 5.6. Člověk a příroda, průřezové téma 6.5. Environmentální výchova

Věková skupina

Děti z 1. – 9. třídy ZŠ

Délka programu

2 – 3 hodiny (podle věku)

Doba realizace programu

Květen, červen, září, říjen

Místo realizace programu

Terén v okolí Jindřichova Hradce

Vzdělávací obory / předměty

5.4.1. Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, 5.6.3. Přírodopis

Odborný garant

RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Pole, louka – význam těchto biotopů pro náš život a přírodu
 • Rostliny na louce – seznámení s běžnými lučními rostlinami, určování rostlin za pomoci atlasů
 • Polní plodiny – seznámení se základními plodinami, které se u nás pěstují, způsoby jejich využití
 • Živočichové – poznávání běžných druhů na poli a louce
 • Hmyz, opylovači – význam a nezastupitelné funkce
 • Půda – význam, vznik, složení, druhy půdy

 

 

Metody:

 • Pobyt a práce dětí v terénu
 • Řešení připravených úkolů s využitím pracovních listů a obrázků
 • Tématické pohybové hry
 • Diskuse s dětmi, práce s jejich vlastními zkušenostmi, nápady a názory
 • Odměny pro děti ve formě tématických omalovánek a publikací, které mohou využít ve škole nebo doma

 

 

Cíl naučného programu:

 • Seznámení s biotopem pole a louky
 • Práce dětí ve skupinách
 • Snaha o zapojení fantazie dětí, důraz na jejich zkušenosti a schopnost samostatného přemýšlení
 • Kvalitní, zábavný a smysluplný prožitek času v přírodě

Materiály / technické pomůcky

 

 

Zpracované pracovní listy, zafoliované obrázky, omalovánky motýlů jako odměna

Název vzdělávacího ekologického programu

„Mokřady“

Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu

vzdělávací oblast 5.4 Člověk a jeho svět, 5.6 Člověk a příroda, průřezové téma 6.5 Environmentální výchova

Věková skupina

oba stupně základní školy

Délka programu

3 – 4 hodiny

Doba realizace programu

duben až červen, září až listopad

Místo realizace programu

niva Hamerského potoka u Jindřichova Hradce nebo mokřad v polích na západním okraji Jindřichova Hradce, případně jiný mokřad v okolí školy

Vzdělávací obory / předměty

5.4.1. Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody), 5.6.3 Přírodopis, 5.6.4 Zeměpis

Odborný garant

RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Co je to mokřad – spíš vysvětlení než definice
 • Mokřad znepříjemňující život člověka – líheň obtížného hmyzu, zdroj mnoha záporných pohádkových postav, důvod psychického a tělesného dyskomfortu
 • Typy mokřadů – říční niva, lužní les, podmáčená smrčina, rašeliniště, rybník a pobřeží, mokrá louka a prameniště
 • Význam pro klima a prameny, zdroje podzemní vody, studny

   

 • Pití pro zvířata
 • Země s nedostatkem vody, vznik pouští, proč dnes žijí lidé v místech s nedostatkem vody
 • Organismy vázané na vodní prostředí, způsob přizpůsobení, potravní vztahy

 

Metody:

 • diskuse v terénu s využitím pocitů žáků
 • bezprostřední hmatový kontakt – rašeliniště, mech nasáknutý vodou
 • zapojení fantazie žáků – využití pohádkových prvků
 • pozorování krajiny v terénu
 • hledání organismů typických pro mokřady
 • hry demonstrující potravní vazby
 • úkoly na pracovních listech

Cíl naučného programu:

Pochopení významu zachování mokřadů v krajině a poznání jejich významu, vytvoření kladného vztahu k místu z lidského hlediska nehostinného.

Materiály / technické pomůcky

 

pracovní listy, herbář, atlas rostlin, klíč k určování vodních organismů, mech (rašeliník) v krabičce, pokud není na místě

Název vzdělávacího ekologického programu

„Voda (rybník, potok)“

„Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu

vzdělávací oblast 5.4 Člověk a jeho svět, 5.5 Člověk a společnost, 5.6 Člověk a příroda, průřezové téma 6.5 Environmentální výchova

Věková skupina

oba stupně základní školy

Délka programu

3 – 4 hodiny

Doba realizace programu

duben až červen, září až listopad

Místo realizace programu

„Polívky“ u Jindřichova Hradce, případně jiný rybník v okolí školy

Vzdělávací obory / předměty

5.4.1. Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas), 5.5.1 Dějepis, 5.6.1 Fyzika, 5.6.3 Přírodopis, 5.6.4 Zeměpis

Odborný garant

RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Rybník jako dílo člověka – 10 – 15 % plochy okresu
 • Historie rybníkářství v Čechách – kdo a proč stavěl rybníky
 • Význam rybníků dříve a dnes
 • Kvalita vod v rybníce za dob prarodičů dětí a dnes
 • Co žije ve vodě – potravní vztahy, druhová společenstva, vliv rybí obsádky na život v rybníce
 • Rybník jako dynamický systém (sukcese)
 • Potoky – jak je dnes už téměř neznáme, význam revitalizací
 • Toky přirozené a umělé
 • Tekoucí voda jako prostředí pro ryby, raky chrostíky a jiné bezobratlé – tvar koryta, úkryty pro ryby, kvalita dna, množství kyslíku, meandry

 

Metody:

 • diskuse v terénu s využitím pocitů žáků
 • pozorování krajiny, zapojení co největšího počtu smyslů k vycítění genia loci
 • hledání rostlinných společenstev typických pro břehové porosty – určování podle klíčů, obrázků či atlasů
 • hledání bezobratlých a obojživelníků
 • Využití starých map a zapojení fantazie dětí při hře na „kdyby“ (Co by se stalo, kdyby tady tekl tento potok, kdyby člověk nevybudoval rybníky, apod. – hledání rovnováhy mezi potřebami člověka a krajiny)
 • úkoly na pracovních listech

Cíl naučného programu:

Uvědomění si vlivu člověka na krajinu (v dobrém i špatném smyslu), pochopení základních ekologických vazeb ve vodních biotopech, význam vody v krajině.

Materiály / technické pomůcky

pracovní listy, herbář, atlas rostlin, klíč k určování vodních organismů, síťka, kopie starých map