Následující pozorování ohledně obnovovaných studánek v Jindřišském údolí sepsal Ing. Petr Hesoun:

  1. Silně poškozená studánka na počátku údolí – pobořené opevnění, zanesená listím a detritem
  2. V jejím okolí roste listnatý porost jasanu ztepilého, javoru klenu a mléče, v keřovém patře líska a bez černý. Bylinné patro je poměrně chudé se zastoupením hájových druhů jako kopytník evropský a pitulník horský. Z kapradin najdeme kapraď samičí. Kopřiva dvoudomá pak ukazuje na dostatek až přebytek živin v půdě.
  3. Prameniště, ve kterém byla v září 2013 studánka vybudována v údolnici periodického toku.  Studánka se nachází ve smíšeném lese, ze stromů v jejím okolí můžeme uvést smrk ztepilý, javor klen, dub letní, jedli bělokorou, jeřáb ptačí. Květiny bučin a jedlin tu zastupují samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá a věsenka purpurová. Mezi druhy méně vyhraněné pak patří kapraď samec, kapraď samičí, starček přímětník, kostřava rákosovitá, violka lesní a přeslička hajní. Druhy typickými spíš pro světlejší okraje lesů jsou jahodník obecný a orchidej kruštík širolistý. Na vysokou vlhkost v údolnici napovídají kozlík dvoudomý, mokrýš střídavolistý a mechorost měřík vlnitý. O kyselém podloží v lokalitě svědčí brusnice borůvka a šťavel kyselý.

    V okolí studánek se vyskytují i některé typické druhy živočichů. Vlhké lesní prostředí vyhovuje například skokanovi hnědému, alespoň občas studánky a jejich okolí určitě navštíví čolek obecný a užovka obojková.

Z rozboru vody ze studánek, který byl učiněn v létě loňského roku, vyplývá, že voda ve studánce i stružce vytékající z mokřadu je mikrobiálně znečištěná, ostatní ukazatele vykazují normální hodnoty. Po dobudování a opravě studánek očekáváme zlepšení většiny parametrů, nový rozbor umístíme v blízkosti obou studánek.

Projekt „Obnova studánek s místními a pro místní“ finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé.