Na přelomu roku 2011-2012 byla dokončena oprava a revitalizace rybníka Pazderský v Radouňce a také revitalizace jeho přítoku. Investorem akce bylo sdružení Hamerský potok o. s., které má rybník v nájmu od města Jindřichův Hradec. Dokončení akce nebylo zcela bez problémů. Probíhalo současně s budováním kanalizace v Radouňce, což přineslo pro obyvatele této místní části velké těžkosti v dopravě. Silnice pod hrází rybníka byla velmi těžko sjízdná, vytvořila se na ní silná vrstva ledu s vyjetými hlubokými kolejemi a následně po jejím roztátí byla silnice velmi zabahněná. Sdružení Hamerský potok ve spolupráci s městem J. Hradec až koncem jara zajistilo vybudování sběrných drenů a svedení vod do propustku pod silnicí a v současné době se zdá tento problém vyřešen.

Od jara pak sledujeme vývoj společenstev v tomto upraveném rybníku. Protože před svedením vod do propustku pod silnicí měl rybník sníženou hladinu, došlo k jeho rychlému zarůstání rákosinami a dalšími vodními a mokřadními rostlinami. Tomu napomáhá i podmínka ponechat rybník 2 roky bez obsádky ryb. Pouze při dodržení této podmínky byly uvolněny Státním fondem životního prostředí finance na údržbu a revitalizaci rybníka a jeho přítoku.

Současný stav rybníka možná nelahodí každému oku. Řada lidí totiž nepovažuje za správné, že ve výtopě rybníka vyrůstá orobinec, zblochan či jiné rákosiny a byliny. Současný stav rybníka vyhovuje ale řadě vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z vzácnějších rostlin jsme mohli na hladině sledovat třeba šípatku střelolistou. Ještě cennější, i když mnohem nenápadnější byl společný výskyt pěti druhů rdestů, z nichž tři jsou zařazeny do červeného seznamu rostlin České republiky (rdest vláskovitý, ostrolistý a tupolistý).

V rybníku také vznikly velmi mělké, dobře prohřívané partie. Ty vyhovují jednak obojživelníkům (zjištěno bylo 7 druhů – čolek obecný, čolek velký, skokan zelený, s. krátkonohý, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, ropucha obecná) i řadě druhů hmyzu. Zjištěno bylo třeba 22 druhů vážek, z nichž 5 druhů je zapsáno v červeném seznamu bezobratlých živočichů v ČR. Nález vážky podhorní je dokonce v jižních Čechách první po více než 80 letech.

Rybník byl po celý rok také útočištěm řady druhů vodních ptáků. Nejčastěji se vyskytovala kachna divoká a polák velký, pozorovat jsme ale mohli i dnes všude ubývající lysku černou.

Průzkum rybníka a jeho okolí prokázal, že zajímavé rostliny a živočichové žijí i na okolních vlhkých loukách. Nalezena byla ostřice Hartmannova, která je zapsaná v červeném seznamu rostlin ČR, stejně jako saranče tlustá, která je zase v červeném seznamu bezobratlých živočichů ČR. Z louky bylo možno v létě slyšet i typické volání křepelky. Tůně v revitalizovaném potoce využívala jako napajedlo srna se dvěma srnčaty.