Podle svých sledování a na základě požadavků krajského úřadu zpracováváme plány péče a návrhy údržby zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních rezervací) a evropsky významných lokalit (EVL) a na řadě chráněných území i zajišťujeme jejich realizaci. Navrhujeme a realizujem revitalizace cenných mokřadních lokalit a realizujeme náslenou péči o ně.

Podílíme se na přípravě podkladů pro budování sítě Natura 2000 a na údržbě těchto území" (Luží u Lovětína, Koštěnický potok, o rybník Horní u Lovětína a tůň, kterou jsme tam vykopali se bude rozšiřovat EVL Luží u Lovětína, protože je tam početná populace vážky jasnoskvrnné atd.)

U vybraných hodnotných ploch jsme zajistili souhlas vlastníků a následně údržbu (kosení) na základě programu Ministerstva životního prostředí - péče o krajinu. Jedná se mimo jiné o:

   - nivu Hamerského potoka nad ústím do Vajgaru,

   - rašelinné louky u Terezína,

   - lokalitu Malá Zvůle,

   - rašeliniště Oldřiš,

   - nivu Kamenice pod Pýchovem a

   - rybník Horní

Realizujeme projekty s podporou

ESF logo

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí